Delivery Country:
Currency:
mapa dealerów

ZASADY I WARUNKI

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz formę sprzedaży prowadzonej przez PLANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bydgoszczy za pośrednictwem sklepu internetowego planikafires.pl (zwanego dalej: “Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez PLANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bydgoszczy usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Artykuł 1 – Definicje
1. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
3. Usługobiorca – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
4. Dostawa – oznacza czynność fizyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktów określonych w zamówieniu.
5. Trwałość – zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości podczas normalnego użytkowania.
6. Trwały nośnik – oznacza materiał lub urządzenie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
7. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, co wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną; prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Produkt – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
11. Sprzedawca – oznacza PLANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bydgoszczy (85-862), ul. Bydgoskich Przemysłowców 10, NIP: PL5542520460, REGON: 093115222, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151091, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł; e-mail: [email protected], będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
Numer BDO – 000050834.
12. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie planikafires.pl
13. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostawy Produktów.
14. Dni robocze – oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Artykuł 2 – Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie i zgodnie z jego postanowieniami.
2. Sprzedawca podejmuje starania w celu zapewnienia Użytkownikom Internetu dostępu do Sklepu Internetowego za pomocą wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Sprzedawca nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie, że każdy wariant konfiguracji sprzętu elektronicznego posiadanego przez Internautę będzie pozwalał na korzystanie ze Sklepu Internetowego. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem zdania poprzedzającego, to przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript i zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu “cookies”.
3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego (urządzeń końcowych) Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu zapewnienie prawidłowego działania Strony Internetowej Sklepu przez urządzenie końcowe Klienta. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta i nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Klienta ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Każdy Klient może wyłączyć pliki cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca informuje jednak, że wyłączenie plików cookies może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
4. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej oraz korzystania z Usług dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. Zabronione jest wprowadzanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
6. Sprzedawca oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość użytkowników sieci Internet.
7. Niedozwolone jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

Artykuł 3 – Zamówienia
1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej w trybie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu kompletuje zamówienie wybierając żądane Produkty. Dodanie Produktów do zamówienia następuje poprzez wybór przycisku DODAJ DO KOSZYKA znajdującego się pod danym Produktem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Po skompletowaniu całości zamówienia i określeniu w “KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, Klient składa zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk “ZAMAWIAM I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Produkty i Dostawę, a także o wszelkich dodatkowych kosztach, które Klient jest zobowiązany ponieść w ramach Umowy Sprzedaży.
4. Klient składający zamówienie drogą elektroniczną przesyła je na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. W wiadomości e-mail wysyłanej do Sprzedawcy Klient podaje w szczególności: nazwę Produktów, kolor i ilość Produktów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz dane kontaktowe Klienta.
5. Po otrzymaniu od Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 4, Sprzedawca prześle Klientowi wiadomość e-mail z odpowiedzią zawierającą dane rejestracyjne, cenę wybranych Produktów oraz możliwe formy płatności, a także sposób Dostawy wraz z jej kosztem oraz informację o ewentualnych dodatkowych płatnościach, jakie Klient będzie zobowiązany ponieść z tytułu Umowy Sprzedaży. Wiadomość e-mail powinna zawierać także informację dla Klienta, że zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówione Produkty. Na podstawie informacji przekazanych przez Sprzedawcę, Klient może złożyć zamówienie poprzez wysłanie do Sprzedawcy wiadomości e-mail, w której wskaże wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
6. Złożenie zamówienia oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów objętych zamówieniem.
7. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia.
8. Po potwierdzeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 3 ust. 7 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
9. Po zawarciu Umowy Sprzedaży Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
10. Przy dokonywaniu płatności za nabywane Produkty, wymienione w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), które to płatności są dokumentowane fakturą, których łączna kwota należności przekracza 15.000 zł brutto lub równowartość tej kwoty – podatnicy są obowiązani do stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile ma on zastosowanie do Klienta składającego zamówienie.
Faktura wystawiona przez Sprzedawcę, o której mowa powyżej, powinna zawierać wyrazy: “mechanizm podzielonej płatności”. Strony takiej transakcji zobowiązane są do posiadania rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o VAT. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub rachunku osobistego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzonego w walucie polskiej.

Artykuł 4 – Płatności
1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu prezentowane przy danym Produkcie są cenami brutto i nie zawierają informacji dotyczących kosztów Dostawy oraz wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w ramach Umowy Sprzedaży, o których Klient zostanie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy oraz w trakcie składania zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w takim przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b) kartą płatniczą, przelewem bankowym, BLIK za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności przelewy24.pl, prowadzonego przez PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (w takim przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu informacji z systemu przelewy24.pl o skutecznym dokonaniu płatności).
3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni, w przypadku wyboru płatności z góry.

Artykuł 5 – Dostawa
1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Unii Europejskiej.
2. Sprzedawca dostarcza Produkty stanowiące przedmiot Umowy bez wad.
3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do wykonania Dostawy i realizacji zamówienia.
4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych zgodnie z § 4 ust. 2.
5. Zamówione Produkty będą dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
6. W dniu wysłania Produktów do Klienta Sprzedawca potwierdzi Klientowi wysyłkę pocztą elektroniczną.
7. Klient zobowiązany jest zbadać dostarczony Produkt lub Produkty w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń związanych z przesyłką, Klient jest uprawniony do żądania od pracownika Dostawcy sporządzenia stosownego protokołu.
8. Sprzedawca, zgodnie z życzeniem Klienta, dołączy do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczony Produkt lub Produkty.
W celu otrzymania faktury VAT Klient powinien w momencie zakupu oświadczyć, że nabywa Produkt jako Przedsiębiorca (podatnik). Powyższe oświadczenie składa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
9. W przypadku nieobecności Klienta pod adresem wskazanym przez Klienta przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego z Klientem w celu uzgodnienia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotu zamówionego Produktu do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem mailowo lub telefonicznie w celu uzgodnienia terminu i kosztu ponownej Dostawy.

Artykuł 6 – Rękojmia dla przedsiębiorców
1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towarów wolnych od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar jest wadliwy.
2. Jeżeli Towar jest wadliwy, Przedsiębiorca może:
a) złożyć żądanie obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszt naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch (2) lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem jednego (1) roku, przy czym termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W tym terminie Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub żądać obniżenia ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Przedsiębiorca żąda wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia żądania obniżenia ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
4. Przedsiębiorca wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt takiego dostarczenia ponosi Sprzedawca.
5. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub wykonaniem Umowy sprzedaży Przedsiębiorca może składać pisemnie na adres Sprzedawcy.
6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub wykonania Umowy Sprzedaży złożonej przez Przedsiębiorcę.
7. Przedsiębiorca może złożyć Sprzedawcy reklamację w związku ze świadczeniem przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. Reklamacja może być przesłana w formie elektronicznej na adres [email protected]. W reklamacji Przedsiębiorca powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi Przedsiębiorcy.

Artykuł 7 – Gwarancja
1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora Produktów.
2. W przypadku Produktów objętych gwarancją, informacja o istnieniu i treści gwarancji będzie każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

Artykuł 8 – Niezgodność towaru z umową
Reklamacja Konsumenta i Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta
1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli w szczególności następujące jego elementy pozostają w zgodzie z umową:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w przypadku towarów z elementami cyfrowymi także kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
b) przydatności do określonego celu, do którego Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta tego wymaga, o czym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta poinformował Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i co Przedsiębiorca zaakceptował.
2. Ponadto Towar, aby mógł być uznany za zgodny z umową, musi:
a) nadawać się do celów, do jakich Towar jest zwykle używany, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) być dostępny w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – także funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i jakich Konsument lub Przedsiębiorca, któremu przysługują prawa Konsumenta, może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienia Sprzedawcy, jego poprzedników prawnych lub osób działających w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i, oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
b. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i, oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
c. przed zawarciem umowy zapewnienie publiczne zostało skorygowane na warunkach i w formie zapewnienia publicznego lub w porównywalny sposób;
d. przed wykonaniem umowy zapewnienie publiczne zostało skorygowane zgodnie z warunkami i w formie zapewnienia publicznego lub w porównywalny sposób;
e. zapewnienie publiczne nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy o prawach Konsumenta dotyczących wykonania umowy;
f. zapewnienie publiczne nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o wykonaniu umowy.
c) wraz z opakowaniem dostarczane są akcesoria i instrukcje, których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może zasadnie oczekiwać;
d) zapewniono jakość identyczną z próbką lub wzorem, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed zawarciem umowy, a jakość odnosi się do opisu takiej próbki lub wzoru.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w §9 ust. 2, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta najpóźniej w chwili zawarcia umowy został wyraźnie poinformowany, że określona cecha Towaru odbiega od wymagań zgodności z umową określonych w §9 ust. 2, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak określonej cechy Towaru.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Towaru z umową wynikającą z niewłaściwego montażu Towaru, jeżeli:
a) został on dokonany przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
b) nieprawidłowy montaż dokonany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wynikał z błędów w instrukcji przekazanej przez Przedsiębiorcę lub osobę trzecią.
5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Towaru z umową w chwili jego wydania oraz ujawnionej przed upływem dwóch (2) lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające na jego zlecenie jest dłuższy. Domniemywa się, że niezgodność Towaru z umową, która ujawniła się przed upływem dwóch (2) lat od wydania Towaru, istniała w chwili wydania, chyba że wykazano inaczej lub domniemania nie da się pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem takiej niezgodności Towaru z umową.
6. Sprzedający nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia niezgodności Towaru z umową określonego w §9 ust. 5, jeżeli podstępnie zataił tę niezgodność.
7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może żądać naprawy lub wymiany.
8. Sprzedawca ma prawo dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żąda naprawy, albo Sprzedawca ma prawo dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów po stronie Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie niezgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierną uciążliwość dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy praw Konsumenta wynikającą ze zmienionego sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
10. Przy ocenie nadmierności kosztów po stronie Sprzedawcy uwzględnia się wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie niezgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierność niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wynikającą ze zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
11. Sprzedawca ma dokonać naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie po zawiadomieniu go przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o stwierdzonej niezgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru i cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w szczególności obejmujące koszty przesyłki, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
12. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera Towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta na własny koszt.
13. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę Formularza Reklamacji : Formularz Reklamacji.
14. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może przesłać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy dokumentację fotograficzną reklamowanego Towaru, na podstawie której Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację Towaru w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację.
15. W przypadku, gdy Towar został zamontowany przed ujawnieniem się niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca zobowiązany jest do demontażu Towaru i ponownego jego zamontowania po naprawie lub wymianie, lub do zlecenia przeprowadzenia tego procesu na własny koszt.
16. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za normalne korzystanie z Towaru wymienionego.
17. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z §9 ust. 8 powyżej;
b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z §9 ust. 10-14 powyżej;
c) niezgodność Towaru z umową trwa pomimo podjęcia przez Sprzedawcę próby doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową;
d) niezgodność Towaru z umową jest tego rodzaju, że uzasadnia obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony prawnej określonych w §9 ust. 7-14 powyżej;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności wynika, że Sprzedawca nie zdoła doprowadzić Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy naruszających prawa Konsumenta.
18. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji Konsumenta w terminie czternastu (14) dni od dnia jej otrzymania
19. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy korzystającemu z praw Konsumenta należności wynikające ze skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy korzystającego z praw Konsumenta o obniżeniu ceny. 20.
20. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. Niezgodność Towaru z umową uznaje się za istotną.
21. Jeżeli niezgodność dotyczy tylko niektórych Towarów dostarczonych w ramach umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od umowy tylko co do tych Towarów, a także co do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta wraz z Towarem niezgodnym z umową, jeżeli od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta nie można rozsądnie oczekiwać, że zgodzi się na zachowanie tylko takich Towarów, które są zgodne z umową.
22. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Towar Sprzedawcy na swój koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
23. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
24. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
25. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
26. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Artykuł 9 – Odstąpienie od umowy sprzedaży
1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia konsumenckie, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie można złożyć na przykład pisemnie na adres Sprzedawcy: PLANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bydgoskich Przemysłowców 10 (85-862), Bydgoszcz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj. [email protected]. Zawiadomienie można złożyć w ramach formularza, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Anulowanie zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie powiadomienia przed jego upływem.
Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny formularz odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie przekaże Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta potwierdzenie otrzymania formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta.
4. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjmie ofertę Klienta, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności dokonanych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę będącego Konsumentem do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę będącego Konsumentem dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca będący konsumentem, korzystający z prawa odstąpienia od umowy, wybrał sposób Dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy będącemu konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca posiadający uprawnienia konsumenckie ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
9. Jeżeli ze względu na swój charakter Produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę z Prawami Konsumenta o kosztach zwrotu Produktu na Stronie Internetowej Sklepu.
10. Konsument lub Przedsiębiorca z Prawami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca posiadający Prawa Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca posiadający Prawa Konsumenta wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z Prawami Konsumenta w odniesieniu do umów, w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Artykuł 10 – Usługi nieodpłatne
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące nieodpłatne usługi drogą elektroniczną:
a) Formularz kontaktowy.
2. Usługi określone w art. 10.1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, formy, czasu oraz sposobu udostępniania niektórych z tych usług, o czym poinformuje Klienta w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa: Formularz kontaktowy oznacza wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie Internetowej Sklepu do Sprzedawcy.
5. Rezygnacja z bezpłatnej usługi Formularz kontaktowy jest możliwa w każdym czasie poprzez zaprzestanie wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

Artykuł 11 – Ochrona danych osobowych
1. Zasady ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.

Artykuł 12 – Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)
1. Zarówno Klient jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz poniższych postanowień.
2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w trakcie korzystania z usługi.

Artykuł 13 – Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przy czym w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za szkodę wyrządzoną umyślnie i w granicach rzeczywiście poniesionej przez Klienta będącego Przedsiębiorcą szkody.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, skopiowanie na nośnik pamięci lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
3. W przypadku sporu związanego z zawartą Umową Sprzedaży strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do takich procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów odpowiedzialnych za pozasądowe rozwiązywanie sporów. Mogą to być w szczególności Rzecznicy Praw Konsumenta lub Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, których lista dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia przez Klienta. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od daty opublikowania go na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail, zawierającej link do treści zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowej treści Regulaminu, Klient powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkować będzie rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 12.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.