Delivery Country:
Currency:
mapa dealerów

WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja obejmuje ewentualne ukryte wady konstrukcyjne lub materiałowe, ukryte uszkodzenia części elektronicznych ujawnione podczas prawidłowej eksploatacji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku wadliwej eksploatacji użytkownika.

Gwarancja jest udzielana pod warunkiem ograniczenia przez użytkownika wszelkich zasad montażu i użytkowania, które zawarte są w instrukcji obsługi dołączonej do każdego produktu.
Producent nie bierze pod uwagę uszkodzeń powstałych w wyniku wadliwej eksploatacji Produktu.
Gwarancja nie obejmuje akcesoriów, które są wysyłane wraz z Produktem.
Każda próba samodzielnej naprawy Produktu lub usunięcia plomby skutkuje utratą gwarancji.
Wszelkie naprawy należy przeprowadzać w siedzibie Producenta (z wyjątkiem przypadków, w których Producent wyraził zgodę na przeprowadzenie na miejscu).
Gwarancja nie obejmuje zmian i przebarwień powstałych w wyniku normalnej eksploatacji.
Dostarczenie wypełnionego formularza gwarancyjnego wraz z paragonem/fakturą będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
Gwarancja nie obejmuje zdarzeń losowych niezależnych od warunków eksploatacji (powodzie, pożary itp.)
Należy zachować oryginalne opakowanie.
W przypadku złożenia reklamacji i przesłania Produktu należy go zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami. Całe paliwo należy wypompować ze zbiornika, a urządzenie zapakować w oryginalne opakowanie (w którym zostało zakupione) i wysłać do Producenta (adres podany poniżej) na jego koszt:

Planika Sp. z o.o.
ul. Bydgoskich Przemysłowców 10,
85-862 Bydgoszcz, Polska
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Nabywca ponosi koszty naprawy i transportu
Kupujący jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Produktu przed uszkodzeniem podczas transportu do siedziby Producenta.
Producent zobowiązany jest udzielić Kupującemu pisemnej odpowiedzi w terminie 30 dni od momentu złożenia przez Kupującego reklamacji.
Producent nie zapewnia produktu zastępczego na czas naprawy.
Warunkiem udzielenia gwarancji jest uważne zapoznanie się Nabywcy z załączoną instrukcją oraz ograniczenie wszelkich zawartych w niej zasad montażu i eksploatacji.